3

Každodenní požehnání


ZPRÁVY OD MATKY ZEMĚ II

Každodenní požehnání

Která vedou k žití požehnaného života

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich "Mily"

23. června 2003Drahá Milovaná Vzestupující Lidská Bytosti,

Matka Země neboli vědomí planety, na nějž se spoléhá všechen život na Zemi, si dnes přeje hovořit o činu požehnání. Žehnání všeho a všech okolo člověka povede k požehnanému životu naplnění a radosti. Požehnání je čin lásky. Jak člověk vzestupuje, jeho srdce se otvírá postupně a plněji s každou zvládnutou fází iniciace, což mu umožňuje větší a větší schopnost milovat a žehnat. Jak se srdce otvírá, umožňuje, aby se láska duše a láska přírody a Země, vlévala do jedincova pole a skrze jeho pole do ostatních, což je to, o čem všem požehnání jsou – o sdílení lásky.

V lidské historii bylo a je mnoho lidí, kteří byli nadaní v aktu požehnání. Matka Tereza je jedním z příkladů; žehnala všemu a každému okolo sebe a výsledkem toho oplývala zázračnými změnami. Matka Tereza ztělesňovala vývojovou úroveň Bodhisattvy (5000 řetězců DNA) ve vzestupu během jejího života. Ačkoli to byl poměrně neúplný plán, mohla duše použít všeobjímající pole a otevřené srdce k žehnání ostatním a výsledky byly ohromující.

Matka Tereza a svatí, v průběhu doby uznávaní Katolickou církví, odpovídají pouze za hrstku lidí, kteří dosáhli takové vývojové úrovně ve svých životech v minulých tisíci letech nebo i více lidské historie. Většina těchto lidí nebyla v současnosti nebo v době, kdy žili známa ve velkém.

Oa nedávno četl o mnoha Havajských starších lidech v knize "Hlasy moudrosti". Jeden příběh v této knize dává krásný popis starší Havajské ženy, Margarety Machadové, která je talentovanou léčitelkou a učitelkou masáže Lomi Lomi. Tato žena, podobně jako Matka Tereza, zvládla ve svém životě Bodhisattvu. Příběh hovoří o tom, kolik lidí k ní přichází nemocných a mnohdy se závažnějšími nemocemi a jak odcházejí opět zdraví a silní pouze po několika týdnech v její přítomnosti.

Tato léčitelka nikdy nepobírá za léčení peníze, protože má skromné srdce a chápe, že prostě plynou energie skrze ní do těch, kteří je mohou přijmout. Tato léčitelka jinak žije spíše zdrženlivým životem a lidé musí urazit dlouhou cestu, aby ji našli. Po celou dobu je proslulá modlitbami; ale to, co dělá, je žehnání těm, kteří přijdou, aby ji viděli a přitom se elementy začínají přestavovat, což vede ke zdraví a uzdravování se, místo smrti a rozkladu jejich formy. Toto je láska v akci, milovaný.

Láska způsobuje, že se elementy začínají přeskupovat způsobem, který podporuje život a zdraví a pohodu ztělesnění. Jsou to elementy vzduchu, vody, ohně a Země, které společně udržují formu ve všech dimenzích života ve vašem stvoření. Láska je požadována pro nasměrování elementů, aby udržovali život. Poměrně dlouhé pojednání o elementech a zdraví bylo přineseno článkem "Udržení zdraví při vzestupu". Země doporučuje tento článek spolu s článkem "18 vzorů nemoci" v sekci Sdělení Vzestupu IV na našem webu.

Většina posledních let byla zasvěcena získávání porozumění základní příčiny nemoci na Zemi; všechny druhy na Zemi se zaměřily na tento cíl v jejich volbě vzestupovat. Informace a pochopení, sdílené v těchto materiálech jsou výsledkem zavedení shromažďování záznamů a analýzou na části všech vzestupujících druhů na Zemi. Když člověk získává porozumění tomu, co vede k nemoci, bude tento člověk mnohem schopnější ve vykompenzování projevu nemoci při vzestupu nebo ve vzestupu z nemoci, pokud to je to, co se projevovalo v jeho životním tanci.čtyři elementy

Ačkoli informace o elementech byly projednány ve větších detailech jinde, poskytneme každému, kdo čte tyto materiály, stručný přehled. Element Země souvisí s proteiny (bílkovinami) neboli aminokyselinami, lipidy neboli tuky a minerály, z nichž je vytvořen projev formy. Neadekvátní (= nepřiměřené množství) element Země se rovná formě, která se postupně začíná rozpadat nebo selhávat v regeneraci, kvůli nedostatku adekvátních (= přiměřených, vhodných) živin. Člověk může napravit nedostatek elementu Země vhodnou stravou, doplňky výživy a čištěním tlustého střeva, jater a ledvin.

Element vody promazává formu a umožňuje dopravu živin a odpadu do a z buněčné struktury. Neadekvátní element vody vede ke slepení vylučovací soustavy, kdy toxiny (= jedy) narůstají až do bodu, kdy vytvoří nemoc. Pití většího množství vody je jedním ze způsobů, jak lépe promazávat formu. Mila i Oa pijí galon (= 4.54 l) i více ledového čaje s citrónem denně. Zjistili, že taniny (= kyselina tříslová) v čaji a citrónu, jsou výborné pro detoxikační účely a voda umožňuje přiměřené mazání.

Denní koupele a sedací koupele s plaváním a bahenními koupelemi pro detoxikaci jsou také při vzestupu prospěšné a jsou dalším způsobem spojení se s elementem vody. Akt koupání vytlačuje více jedů skrze póry pokožky, než kolik by člověk sám vyčistil vylučovacími systémy. Proto se rituál denního koupání nebo plavání nebo bahenní koupele stal součástí života Mily a Oy a dalším ze způsobů, jímž se ladí na element vody.

Element vzduchu provzdušňuje formu. Vzduch poskytuje prostor, jímž mohou projít živiny a odpad do a z buněk a skrze nějž mohou cestovat formou nebo ji opustit vylučovacími systémy. Nedostatek vzduchu opět vede k neschopnosti adekvátního vyživování nebo detoxikace, což časem směřuje k nemoci částí formy. Jedním ze způsobů, jak vytvořit větší provzdušnění (aeraci), je vědomé dýchání. Kdykoli se cítíte unavení, zkuste párkrát zhluboka dýchat – nadechnout pomalu a vydechnout pomalu. Dýchání opět srovnává pole do přítomnosti a uzemňuje duši do formy.

S vyvíjením krystalické bránice je také vdechovaný kyslík přeměněn na krevní cukr, což dovoluje, aby se vytvořilo více energie, dostupné formě. Někdy, když mají hlad, Mila a Oa se jednoduše párkrát zhluboka nadechnou; a náhle zří, že hlad je ukojen jejich vlastní schopností projevit cukr, takže bez ustání pokračují v jejich rušném programu.

Časem prostřednictvím vzestupu začíná mozkový kmen vytvářet regulovaný impuls k hlubokému dýchání každé dvě až pět minut. Takto vzestupující iniciáti udržují v současnosti své pole, ukotvují duši na plynulé bázi, vytvářejí dostatek krevního cukru k podpoření vysokého metabolismu krystalické formy a učí se udržovat uzemnění a vystředění ke všemu pozemskému. Hluboké dýchání také pomáhá v aeraci formy kvůli lepšímu zdraví. Když se to ještě vyvíjí, učí se člověk pamatovat na dýchání periodicky (pravidelně) během dne, dokud biologické změny nevstoupí do popředí, aby aktivovaly automatické dýchání. Celkem vzato, tato forma vědomého dýchání, která se vyskytuje každé 2 až 5 minut se rozvíjí, když je při vzestupu ztělesněno 1800 řetězců DNA. (Pro více informací o biologických změnách při vzestupu se podívejte na článek "Vzestup do regeneračního biologického systému".)

Element ohně se stará o teplo a chi, nezbytné k udržení života buněčné struktury. Nedostatečné množství ohně vede nakonec ke smrti oblasti, která nemůže přijmout adekvátní (množství) chi k životu a vzkvétání. To nakonec směřuje k selhání biologických systémů a pokud je tento systém nezbytný pro život, pak je konečným výsledkem smrt formy.

Jedním ze způsobů, jak zvýšit množství ohně, dostupného formě, je 10 až 30 minut denně se opalovat (slunit). Mila a Oa shledali příležitostné slunění výborným způsobem ke zvýšení energetického toku ohně kundalini k vyčištění vzorů při vzestupu. Avšak člověk musí také pokračovat v rozvíjení kundalini do všeobjímajícího množství ohně, protlačovaného éterickou nádobou (= plavidlem, cévou) na opakující se (stálé) bázi a z nitra, kvůli pokračujícímu vzestupu. Proto naučení se pracovat s kundalini vědomě a skrze soustředění se při meditaci, je dobrým zvykem pro vzestupující iniciáty. Mila a Oa pro tento účel vytvořili Audio CD Meditace pro syntézu a to obsahuje některá základní cvičení kundalini. (Pro některá napsaná cvičení kundalini z dřívějších článků Matky Země se podívejte na "Jak podporovat svoji tělesnou formu při vzestupu" - Kašp.)

podstata požehnání

Akt požehnání přivolává všechny čtyři elementy vzduchu, vody, ohně a Země, aby tyto byly přítomné v éteričnu k udržování života a zdraví formy nebo jiné formy, jíž je požehnání směřováno. Požehnání si nepleťte s modlitbou. Modlitba je zpravidla prosba (= žádost) božstvu, chápaného jako něco vně člověka samého, aby pro něj udělalo to či ono. Místo modlitby navrhuje Matka Země vzestupujícím iniciátům, aby používali "záměr1". Záměr je akt vůle2. Když člověk říká „Já zamýšlím to a to", směřuje nefyzickou duši, nadduši a zdroj, spojené s jeho životním tancem tak, aby tito podnikli akci, aby projevili vytvořenou žádost neboli vyřčený záměr.

Nefyzické musí pracovat tak, jak je směřuje fyzické; jediný možný problém v úplném doručení vytvořeného záměru je karma. Existuje-li karma, která blokuje žádost z projevení, pak nemusí být záměr splněn buď částečně nebo úplně. Proto je dobrý nápad zamýšlet také uvolnit veškerou karmu, blokující váš záměr v jeho projevení nebo vrátit karmu, která patří druhým a učinit ji neúčinnou a neplatnou, jestliže není způsobena vaším vlastním dědictvím. Potom bude snazší začít vidět projevy ve fyzičnu vytvořených záměrů.

Požehnání na druhou stranu rozšiřují lásku z jednoho člověka na druhého. Požehnání mohou poslat lásku z duše tělu, z těla duši, z těla a duše přírodě nebo z přírodních říší zpět k nám. Opravdu, když člověk žehná přírodě, příroda musí vrátit lásku celou a laskavě, protože to je její úmluva. Proto člověk pokaždé najde vrácenou lásku v žehnání rostlinným, zvířecím, minerálním a delfíním a velrybím říším. Nicméně to tak může a nemusí být mezi vašimi lidskými bratry a sestrami. Mila a Oa zamýšlí, aby každá nabízená požehnání byla přijata pouze těmi, kteří s tím souhlasili v lidské formě; pak není akt požehnání cítit jako vakuum, jež nechává člověka s pocity prázdnoty a nenaplnění.

Bohužel i v lidské formě je mnoho nefyzických entit, které berou, berou a berou cokoli mohou vzít. Proto žehnání mezi lidmi jsou složitější a vyžadují některé hranice na části těch, kteří směrují lásku duše ostatním; aby člověk nezjistil, že je natolik vyčerpaný (= ochuzený), že nemá dost chi pro pokračující vzestup. Je to jednoduše proto, že v lidské formě není žádná úmluva k udržení rovnováhy dávání a přijímání. Nicméně v novém konsensu pro vzestup a mezi vzestupujícími lidmi jsou takové úmluvy vhodné a pak zde může být sdílené dávání a přijímání lásky, nabízené požehnáními, plynoucí z jedincovy duše do ostatních a opět zpět k němu samému. A to je nejkrásnější zážitek a je znám jako božská jednota v akci.

je to láska, jež udržuje vesmír pohromadě

Často jsme si v lidské myšlenkové formě všimli, že láska udržuje vesmír pohromadě, a skutečně to tak je. Protože je to láska, jež směruje elementy vzduchu, vody, ohně a Země, aby udržovaly život. Avšak ve stvoření, které upadlo a dostalo se do destruktivních vzorů, láska začala chybět nebo byla poslána jinam. To se v průběhu doby rovná ztrátě elementů. Časem Země a všechny druhy na ní, včetně lidstva, byli staženi z vibrací lásky, nebo některých elementů a přitom zde začala převládat nemoc a smrt, spolu s destrukcí. V současné době vzestupu, vše, co se ztratilo, se navrací a to se převádí do dostatku lásky pro podpoření návratu zdraví a vzestupu celku na Zemi a všech říší na ní.

Nejvíce chybějícím elementem na Zemi je oheň. Oheň byl odebrán a přesunut jinam, aby udržoval život jiných stvoření. Mila obšírně psala o tomto tanci v jejích „Sděleních Velkého Centrálního Slunce“ a o manipulacích falešné intervence, která obnažovala (= stahovala) stvoření za stvořením, aby se udržovala v nefyzickém poživotě. To je hlavní skupina, jíž byl poslán oheň Země. Země znovu nabývá veškerý časem ztracený oheň, stejně tak, jako každý vzestupující druh, společně s lidstvem.

Protože je oheň hlavním chybějícím elementem, je rozvíjení fluida kundalini důležitým atributem (= znakem) vzestupu. Proto člověk shromažďuje a znovu získává lásku ve formě elementu ohně, který ztratil díky mnoha pádům ve vědomí v celém svém rodu. Jak je více a více lásky ve formě ohně shromážděno, začíná člověk stoupat ve vyšší vibraci ve svém vzestupu a uskutečnění tohoto vyžaduje aktivní a funkční energetický systém kundalini a sexuální energetický tok, milovaný.

myšlenková forma smrti

Přírodní říše, delfíni, velryby a lidé spolu se souší a vodou, začínají umírat kvůli pocitu nelásky. V tanci nelásky kvůli ztráty elementu ohně, se udržují sdělení „zavržení“, „nenávisti“, „otravy“ a „nouze“ spolu s „bezmocností“. Takové myšlenkové formy vytvářejí nemoc, rozklad a smrt. Takové myšlenkové formy jsou výsledkem stažení „lásky“ a ohně ze Země; a vše, co pak zbylo je neláska, jako myšlenková forma. Myšlenková forma nelásky řídí elementy, aby zabíjely život; nebo trhaly éterické tělo a buněčnou strukturu, místo toho, aby je udržovaly pohromadě. To je nakonec to, co vedlo k pádu za pádem ve vědomí na Zemi.

Myšlenková forma lásky neboli Světelného jazyka to začíná převracet, a způsobuje, že elementy znovu udržují život udržováním struktury pohromadě, místo toho, aby ji trhaly. (Pro více informací se podívejte na sekci „Světelný jazyk“.) Všechny elementy jsou požadovány, aby udržovaly život. Z tohoto důvodu se soustředíme v nedávných článcích na zvládnutí všech tónů stvoření a ukotvení všech elementů, vyžadovaných pro vzestup. Pozvolna, když člověk nahrazuje myšlenkovou formu smrti myšlenkovou formou Světelného jazyka, odpovídají elementy udržováním života celé formy. Přitom forma vzestupuje do regenerativní buněčné struktury, která nestárne, nestává se nemocnou a neumírá. Tak je to také pro souši a veškerý život na ní.

směřování lásky směrem k ostaním, prostřednictvím vědomého žehnání

Směrování lásky je něco, co mohou zvládnout pouze vědomé druhy, prostřednictvím fyzické nádoby (= cévy, plavidla). Fyzická nádoba je požadována pro směrování lásky do fyzické roviny. Většina dnešních druhů na Zemi, včetně rostlinných, zvířecích a minerálních sfér, upadly do biologického nevědomí. Proto nejsou schopny směrovat požehnání lásky tam, kde budou nejpotřebnější. Delfíni, velryby a lidé si však udrželi schopnost směrovat lásku vědomě. Jak se to dělá? Jedinec dosáhne směrování lásky prostřednictvím volby žehnat sobě a všem ve svém okolí, tak často, jak často na to myslí.

Když člověk žehná ostatním, volá na oplátku zpět tato požehnání. Vše z přírody funguje z nepodmíněné rovnováhy dávání a přijímání. Když někdo dává požehnání přírodě, musí mu příroda vrátit stejné množství lásky. Při aktu žehnání ostatním a zvláště přírodním říším, proto bude člověku samému žehnáno a to vede k tomu, že má lásku, nezbytnou k pokračování vzestupu, pokračování překračování a pokračování zvedání vibrace, jako vzestupující iniciát. Proto není vzestup snadný; a obtížné momenty karteze (anglicky carthesis) minulých traumat nebo bolesti souvisejících se vzkříšením formy, mohou být vykompenzovány láskou, přijatou v aktu požehnání.

Při aktu požehnání se duše střetává se srdeční čakrou formy a podílí se na její lásce a naplňuje především jedincovu vlastní nádobu a pak vytlačuje lásku ze srdeční čakry k ostatním nebo k přírodě. Aby žehnal, musí mít člověk otevřenou srdeční čakru a být schopný komunikovat. Spojení s přírodou vyžaduje, aby byly přítomné všechny čtyři elementy. U většiny iniciátů se srdce začíná adekvátně otevírat, když se ztělesňuje 2200 řetězců DNA, aby byli schopní žehnat ostatním nebo zemi, pokud je u nich rovnováha přítomnosti elementů vzduchu, vody, ohně a Země.

Mila a Oa se naučili žehnat všemu a každému, kamkoli jdou. Přitom se jejich duše potenciálně natahuje, aby aktivovala ostatní lidi, aby vzestupovali nebo poskytuje dostatek chi nezbytné pro lidi k překročení zvláště obtížného momentu v jejich životním tanci a také poskytuje chi a lásku, kterou příroda, souš a oceán a vodstvo potřebují, aby vzestoupili. Pak se láska vrací prostřednictvím přírody k Mile a Oovi pro jejich pokračující cestu vzestupu.

žehnání svým přátelům, rodině a známým nebo spolupracovníkům a šéfovi

Žehnání ostatním, spojených s Milou a Oou se stalo životní cestou těchto dvou učitelů vzestupu. Není dne, kdy by se Mila při meditaci nenatáhla ke všem svým studentům a ke každému v novém konsensu vzestupu, s požehnáními jejich duším, aby podpořily vzestup. Často jsou požehnání poslána ke každému, koho Mila zná nebo s kým se setkala prostřednictvím svých psaných materiálů. „Poděkování“ za naučené lekce a ukončenou karmu jsou také posílány k těm, které Mila a Oa v minulosti poznali. Protože každý, kdo zkřížil cestu Mile a Oovi, poskytl informace a lekce, potřebné pro pochopení stavu lidského tance a pro podpoření vzestupu celku. A tak každému patří poděkování za jeho přispění.

Člověk také může žehnat všem, kteří jej obklopují, od členů rodiny nebo spolupracovníků po přátele, známé nebo dokonce těm, kteří byli ve vztahu k jeho životnímu tanci problematičtí. Ostatní musí být ochotní a schopní přijmout požehnání, aby mělo nějaký efekt. Při přijetí takového požehnání se mohou vyléčit a uvolnit staré bolesti nebo karma. Proto žehnání ostatním je jedním ze způsobů, jak urovnat karmické dluhy s ostatními lidmi a umožňuje je setřít a začít mezi vámi nový tanec. Z tohoto důvodu požehnání poslané k těžko zvladatelným (= obtížným) lidem v jedincově životním tanci může mít za následek změnu tance na takový, který je více harmonický.

Požehnání poslané vašim sousedům nebo těm, kteří žijí v širší oblasti, kde člověk žije, může aktivovat ostatní lidi pro vzestup. Člověk může zamýšlet natáhnout se a žehnat všem lidem s paralelním rodem k rodu jeho, jenž může vzestoupit. Přitom se rozroste vzestupující konsensus v jeho oblasti do roka a let následujících a poskytne větší podporu jeho samého a podporu nového konsensu pro vzestup a také pomůže zemi se vzestupem.

požehnání zemi, jež obklopuje místo, kde člověk žije

Na jednoleté období byli Mila a Oa vedeni, aby žili v Honolulu, aby vyčistili většinu „slepených bodů“ v centru srdeční čakry Matky Země. Havaj je v srdeční čakře Země a tato slepená energie v hustotě Honolulu zraňuje pole Země. A tak se přestěhovali do malého bytu s přehledem na oceán v oblasti Diamantové hlavy Honolulu, kde bylo dost parků a pobřeží k procházkám a navíc byli méně než několik bloků od srdce velkoměsta. V průběhu toho roku Mila a Oa žehnali a žehnali a žehnali zemi Honolulu, Waikiki a všemu na Oahu a to pokaždé, když jeli autem na výlet po ostrově.

Poté, co se odstěhovali, aby trávili více času na severním pobřeží Oahu, protože jejich práce v Honolulu byla ukončena, začal projekt za 1 milion dolarů k renovaci pásu, kde žili. Lidé se naladili na požehnání a nabízenou lásku a zvolili „přeměnu“. Byly přidány rybníky, vodopády, hudební pavilony pro představení; spolu s květinami, novými trávníky a svítilničkami, které jsou každou noc po západu slunce rozsvícené; tohle vše nyní obklopuje tuto jednomílovou (více než 1.6 km) oblast, kde Mila a Oa žili. A nejúžasnější věcí na tom všem pro Milu jsou dvě mosazné sochy poblíž rybníčků a vodopádů, vytvořených v parku naproti ulice jejich bývalého bytu, z nichž jednou jsou dvě vážky (dračí mouchy), tančící ve větru; a druhá je mladý hula tanečník, nazvaná „radost“.

Podle názoru Mily drak reprezentuje návrat dračích duší na Zemi a v průběhu tohoto roku byly dračí duše znovu ukotvené na Zemi, aby podporovaly vzestup celku. Radost byla předmětem ukotvení na zemi také prostřednictvím Mily a Oy; stalo se to tehdy, když lidé plánující tyto změny ve městě se naladili na ukotvení a přidali sochy, které odráží tuto myšlenkovou formu! Havajští předci byli nesmírně rozradostnění; jejich milované Waikiki opět „oživlo“ láskou a chi.

V průběhu let láska, která byla ukotvena v Honolulu, vedla k velké renovaci za velkou renovací většiny velkých hotelů, které se staly konečně v průběhu doby malými. To je odraz lásky, navracející se znovu na zem; když je přítomná láska, budou mít lidé z lásky vztah k zemi a budou se starat o své nemovitosti a znovu je učiní krásnými. Při nedávné zastávce v Honolulu mezi cestou, jeli Mila a Oa místní tramvají okolo celého města. Byli ohromení, jak krásné, zelené a bohaté se velkoměsto stalo od jednoho konce ke druhému. Láska byla obnovena a dokonce i s betonovými stavbami spolu s velice vysokými budovami stále převládá krása přírody.

rovnováha elementů

Diamantová hlava (neaktivní sopka za Honolulu) se opět zazelenala, když zde bylo přítomno dostatečné množství elementu vody, aby v Honolulu vytvořil dostatek vodních srážek v průběhu roku. Požehnání obnoví rovnováhu elementů na zemi. Rovnováha elementů se rovná dostatku vody, ohně, Země a vzduchu k podporování života. Voda se překládá do dostatku deště; oheň do dostatku slunce, vzduch do dostatku větru, který fouká dešťové mraky dle potřeby do/z určité oblasti, a Země do živin, nezbytných pro způsobení růstu rostlinných a zvířecích říší na zemi nebo ve vodě. Když jsou elementy v určité oblasti v rovnováze, může se obnovit život a akt žehnání časem to časem naplní, jsou-li tato požehnání vědomě směrována lidskými obyvateli na souši.

Člověk může stejným způsobem začít žehnat městu, předměstí nebo oblasti kde žije. Bude překvapen výsledky. Několik členů skupinového mistrovství Mily a Oy žije v jižní Kalifornii. Žehnání stačila k tomu, aby přinesla liják za lijákem do bodu, kdy se poušť stává zelenou a je stále v rozkvětu, ačkoli je teď léto. Jedna členka zjistila, že v horách za jejím domem nebyla žádná duše. Jednoho dne podnikla výlet do hor a uvolnila karmu k zemi a znovu ukotvila duši. Po tomto bodu začal padat déšť a život v horách začal vzkvétat.

Často tam, kde žijí lidé, stává se země bezduchou. Duše se stahují ze země nebo vodstva, jestliže je tam velká bolest, krveprolití nebo příliš mnoho lidí, kteří pobývají v uzavřených čtvrtích a jsou disonantní, protože je to pro tyto duše bolestivé zakoušení. Když člověk začíná opět milovat zem, začíná se pozvolna vytrácet disonance a duše se mohou vrátit a vrátí se. Je to duše, oduševňující zemi, jež uvádí do rovnováhy elementy, aby bylo přítomno k udržování života dostatečné množství ohně, vody, vzduchu a Země.

Pouště, tak jak je znáte, jsou jednoduše traumatizovanou zemí, která je bezduchá. Možná tato země jednou udržovala město, které bylo natolik osídlené nesčetnými lidmi a země se z toho nikdy nevzpamatovala. To platí pro jihozápad Spojených států; kdysi to byl obrovský tematický park pro lidi Annanuki, aby přišli na Zemi a hráli si. Nyní ti, kteří vzestupují, uvolňují bolest z této zkušenosti a znovu ukotvují duši; a země opět začíná vzkvétat, protože elementy vstupují do rovnováhy a umožňují, aby pršelo.

Žádná země není natolik traumatizovaná, aby se neobnovila; nicméně některé zemi může trvat úplné vyléčení déle, než raný vzestup Země v tomto kritickém bodu historie. Střední Východ znal nukleární devastaci za nukleární devastací na téže půdě; tato karma vyvolávala další války, které vypadají, že zde nikdy neskončí. Jsou zde však tací, kteří začínají vzestupovat a kteří jsou Arabové a z Tibetského dědictví základní rasy. Časem se to také rozpustí poli vzestupujících lidí. Vědomí a vzestupující na Středním Východě nebo žijící jen v Řecku, Španělsku a Turecku mohou začít s žehnáním zemi a to začne umožňovat zemi, aby se začala léčit a aby začala být opět v pocitu zdraví milována. Je to láska, jež zavolá duši zpět a když se duše vrátí, začnou být elementy v rovnováze a to co je pouští, se opět přemění v bohaté oázy. To může být všude tam, kde žijí vzestupující iniciáti.

žehnání přírodním říším

Mila a Oa žehnají přírodě kamkoli jdou. Když jsou venku a třeba na procházce, žehnají každému stvoření, které zkříží jejich cesty, od ptáků po včely, pavouky, rostliny a stromy a malé tvorečky a suchozemské savce. Přitom je na oplátku žehnáno Mile a Oovi a cítí se naplněni láskou a nabití natolik, že pokračují s jejich enormní odpovědností. Co je odpovědností Mily a Oy? Udržují otevřenou bránu pro zlaté a stříbrné tóny stvoření Velkého Centrálního Slunce pro lidstvo, aby do něj také mohlo vzestoupit. To zajišťuje pokračování lidského druhu na Zemi prostřednictvím vzestupu.

Někdy se objeví určité říše zvlášť proto, aby přijaly požehnání Mily a Oy. Jednou je následoval velký divoký bílý papoušek z deštného pralesa v Údolí Manoa na Oahu a skuhral celou cestu a přistával na stromě nad jejich hlavami. „Kde je mé požehnání?“, ptal se papoušek. A tak si vyměnili požehnání spolu s léčením od lidstva pro jeho říši, kvůli držení v klecích a věznění tolika jedinců jeho druhu jako domácích mazlíčků. Také se uvolnila v momentu požehnání karma ve vlastní životní zkušenosti Mily a jejím rodu pro vlastnění ptáků jako domácích zvířat.

Požehnání umožňují uvolnit karmu mezi druhy právě tak, jako výměnu lásky. Při žehnání člověk neodmyslitelně prohlašuje: „Já si vybírám (= já chci) ctít vaši říši jako bůh bohyně ve formě od tohoto bodu dále. Zapomínám veškeré krutosti, které jsme sdíleli společně v dlouhém tanci našich druhů. Já zamýšlím od tohoto bodu dále pouze tančit v úctě s vámi, milovaní.“ Při činu žehnání se mohou rozvinout svíravé momenty odpuštění mezi přírodou a vzestupujícími iniciáty, mezi lidmi a delfíny a velrybami nebo mezi lidmi.

Mila a Oa jsou často překvapeni, jak se přírodní říše natahují, aby s nimi byly přítomné. U bazénu na Havaji, kde v současné době žijí se často opakovaně objevuje jedna nebo více vážek, aby kolem nich tančily, potápí se do vody, točí se, víří a rychle rotují. Jsou tak krásné ve svém pohybu, když slunce osvěcuje jejich duhovou kůži. Vážky mají barevný rozsah od tyrkysově modré, po zářivou růžovofialovou nebo červenooranžovou. Zpravidla je s nimi také zpráva z dračí říše, kterou Mila získá channelingem prostřednictvím toho, jak je pozorují. Požehnání plynou mezi dvěmi říšemi a Mila a Oa opouštějí bazén s pocitem lásky a naplnění ze svého nitra. Taková je podstata požehnání.

Volba žehnat přírodním říším povede ke kouzelným zážitkům s přírodou. V Jasperu a Banffu v kanadských Skalistých horách sdílelo mnoho druhů svou přítomnost s Milou a Oou, od ovcí ze Skalistých hor, po ovce z Big Hornu, po medvěda, vlka, kojota a vysokou, spolu s obrovským stády divokého losa. Každé setkání bylo v jejich zkušenosti nejkouzelnější. Jednou před událostmi (= Konkláve), Mila a Oa jeli k malému jezeru nedaleko od Banffu. Potkali rodinku bighornské ovce, která se zastavila méně než na pár stop od nich dvou. Mnoho ostatních turistů přišlo se svými fotoaparáty; ale ovce neodešly, dokud jejich spojení, které měly s Milou a Oou, nebylo dokončené.

Vyměnilo se obousměrné požehnání, které osvobodilo bighornské ovce od astrologické značky, známé jako „Ares“. Příroda byla často používána k tomu, aby udržovala starou astrologii na bázi polarity; a příroda vzestupuje za tyto vibrace v současné době historie. A tak toto požehnání uvolnilo bighornské ovce od jejich zodpovědnosti. Mila se také narodila pod znamením Arese a tak v tomto okamžiku také uvolnila svou vlastní osobní karmu. To umožnilo bighornským ovcím jejich osvobození od lidského paradigma, aby mohly pokračovat se vzestupem.

Jindy se Mile a Oovi představilo obrovské stádo losů na cestě v oblasti Jasperu. Zastavili na odpočívadle na kraji cesty a požehnání začalo. Celé stádo losů si lehlo ve chvíli požehnání a přijímalo nabízenou lásku. Uvolnila se karma pro konzumaci losů Indiány, spojených s rodem Mily a Oy spolu se současnými zemědělskými upotřebeními jejich druhu. Losi se při požehnání osvobodili od potřeby být otrokem pro účely lidské konzumace. Skutečně se v oblasti Alberty mnoho případů „šílených losů“ stalo běžnými, jak se duše losů stahují z těch z jejich formy, kteří jsou držení v zajetí kvůli jejich konzumaci.

Každý člověk má karmu s určitým druhem. Každý člověk má zodpovědnost za uvolňování karmy, aby opět na Zemi mohla převládat úcta mezi lidmi a každou říší. Jakákoli procházka do přírody je příležitostí žehnat a čistit karmu s druhy zde se nacházejícími. Když hodně lidí bude chtít žehnat přírodním říším okolo sebe, jak příroda, tak on sám, se mohou začít léčit skrze čištění karmy a při tomto léčení mohou pokračovat vzestupovat. Časem se díky tomuto sdílenému procesu léčení lidé a příroda společně naučí spolu-existovat v úctě a nepodmíněné lásce.

žehnání vodě a zemi

Veškerá země (= půda) a voda udržuje vědomí duší, spolu se stromy, ptáky, hmyzem a zvířaty nebo rybami, žraloky, delfíny a velrybami v nich žijících. Žehnání zemi nebo vodě vyžaduje spojení; člověk nejdříve musí otevřít své srdce a spojit se se zemí, po níž se prochází nebo na níž žije nebo s blízkou vodou. Když člověk rozmlouvá (= důvěrně komunikuje), umožňuje výměnu lásky mezi svou duší a všemi dušemi oduševňujícími všechny říše, jej obklopující spolu se zemí a vodou. Při tom se země, voda, rostliny, zvířata a minerály cítí být milováni a člověk se cítí na oplátku také milován.

Často, ve svých nejhlubších momentech beznaděje, nalezli Mila a Oa útěchu v dlouhé procházce po pláži a v komunikaci s vodou. Načas žili na severním pobřeží Oahu a to bylo v obtížné době v jejich vzestupu a s ubližováním, plynoucím skrze ty, kteří byli v jejich škole. Každý den oba chodili odděleně jeden od druhého na procházku. Mila se zastavila a sedla si před oceánem a vyměňovala si požehnání s vodou. Voda ji naplnila a pak ji poskytla radu pro její současné dilema. Taková rada byla tak užitečná, že časem se Mila propracovala z obtíží a do radostnějšího tance v její organizaci a pokračovala v zakoušení vzestupu.Totéž bylo s Oou. Oa denně chodil tam, kde to nazýval „sedící skála“ a poslouchal; poslouchal, co musel říkat oceán před ním; a vyměňoval požehnání dozadu a dopředu. Rada nabízená oceánem byla tak prospěšná, že Oa často psal ze sdílených informací skupině v jejich programech Skupinového Mistrovství a Samostudiu. Vyměněná požehnání pomohla Oovi s léčením souvisejících vzorů, aby je mohl překročit a pokračovat vzestupovat v té době jeho vzestupu.

V knize „Vzkazy z vody“, autor Dr. Masaru Emoto zkoumá změny ve vodě následkem požehnání nabízených jeho skupinou vodám v Japonsku. V Japonsku tento autor shromáždil skupiny u různých rybníků, pramenů, jezer a říček, aby žehnaly vodě. Mikroskopické obrázky zmrazených vodních krystalů před a po požehnání úžasně ukazují enormní změnu. Před požehnáním byla voda často narušená a neměla vůbec žádný vzor neboli jevila se být většinou zkaženou. Následkem požehnání voda měla nádherný vzor různých druhů, většinou podobných sněhovým vločkám. Mnoho vodních toků požehnaných tímto autorem a jeho skupinami potom zakusilo pozoruhodné změny; řasy, kal a pachy, které se objevovaly každé léto, prostě úplně zmizely. Voda odpověděla nabízenou láskou a při tom se začala léčit od jedů, které byly vyhozeny lidskou populací, obklopující tyto vodní toky.

Člověk může žehnat vodním toků, jež jej obklopují spolu se zemí a začít uskutečňovat paralelní posun, kdekoli žije. To samo o sobě nevyžaduje skupinové soustředění, protože síla myšlenkové formy a pole vzestupujících iniciátů je nesmírná. Člověk může napustit Světelný jazyk do země a do vody. Snad tam, kde to bylo jednou znečištěné a nemohlo udržovat život, opět náhle začne pučet tráva a divoké květiny. Stromy, které umíraly začnou obrážet novými lístečky a opět vzkvétat. Ptáci, kteří uletěli se vrátí a budou hnízdit v těch stromech. Voda, která vypadala, že je plná kalu a bez života také začne opět obrážet životem, s vracejícími se rybami a měkkýši a mizející špínou. Duše se také navrátí, aby oduševnily zemi a přírodní říše, spolu s vodními toky a oceánem. Duše začne dávat do rovnováhy elementy k udržování života. Takový je dar, který může splnit člověk žehnající zemi a vodě. Při tom člověk začne být opět obklopován životem a zemí a vodou, které se cítí být milovány.

vzestup a duše

Vzestup země nebo vody a všech říší v nich, vyžaduje, aby byla přítomná duše. Jestliže se duše odtáhne, pak takové oblasti nemohou vzestoupit. Často jsou v současnosti velké kapsy nevzestupující země osídlené velkým počtem lidí ve velkoměstech a předměstích. Duše se stáhne dokonce z vodních toků a oceánů poblíž velkých měst. Proč tomu tak je? Země a voda není ctěna lidmi, na nich žijících a tak se duše necítí být milována. V nedostatku lásky je zde pouze bolest a tak duše odchází. Největší dar, jaký člověk může dát zemi a vodě, je žehnat jim a volat duši, aby se vrátila. Pak může země a voda vzestupovat. Dokonce i země ve velkoměstech může začít vzestupovat, jak Mila a Oa vyzkoušeli s jejich milovaným Honolulu, městem zhruba 900.000 lidí. Jestliže může vzestupovat Honolulu, mohou vzestupovat všechna města, milovaný.

Ale vzestup země a vody vyžaduje lidi, ochotné žehnat a pracovat se zalidněnými oblastmi, aby uskutečnili tento úkol. Jak se dost vzestupujících lidí sjednotí, může se to dokázat, což vytvoří mnohem méně divokou budoucnost. Proč by byla budoucnost potenciálně divoká? Jestliže hustota měst sníží vibraci příliš pod vibraci zbytku Země, bude zde přírodní katastrofa, za přírodní katastrofou, se záplavami, ohnivými bouřemi, zemětřeseními, stávajícími se mnohem více převládajícími, než tomu je dnes ve vašich vysoce zalidněných oblastech. To se naučit ve volbě více vzestupujících lidí, aby jednotným způsobem žehnali zemím, které je obklopují, ať už žijí kdekoli, volali zpět duši, aby uvedla do rovnováhy elementy, na ní se nacházející a způsobili vzestup země.

žehnání vodě, v níž člověk plave

Mnoho se toho slyšelo o Lurdách (Lourdes) ve Francii nebo jiných místech s „léčivou vodou“, za níž se lidé v průběhu doby stahují. Co je to léčivá voda? Je to voda, která byla v jiné době požehnána a pomáhá těm, kteří se v ní koupou, aby se opět začali léčit sami zrovnovážněním všech čtyř elementů uvnitř formy. Některé horké prameny proudící z vnitřní Země mají tuto schopnost dodnes. Avšak člověk může žehnat vodě, v níž plave, ať už je to bazén, jezero, řeka nebo oceán a vytvářet stejný efekt pro všechny ostatní, kteří zde budou plavat. Přitom ostatní využívající této vody začnou také léčit sami sebe a vzestupovat.

žehnání svému jídlu a dodavatelům potravin

Mila a Oa denně žehnají jídlu, které konzumují nebo vaří. Zvolili si vegetariánský životní styl, který ještě zahrnuje některé mléčné produkty kvůli kalcia, proteinům (= bílkovinám) a určitým tukům, potřebným v jejich pokračujícím vzestupu, spolu se zeleninou, oříšky, luštěninami a obilím. Pokaždé, když žehnají jídlu na talíři nebo na sporáku, vychází láska ke všem, kterých se to týká; žehnají zemi, která zplodila jídlo a zamýšlejí, aby se duše vrátila do země a rostlin, aby lidé nehladověli v nastávající době čištění. Žehnají těm, kteří pěstují a sklízejí jídlo, zvláště je-li organické. Žehnají těm, kteří doručují a skladují jídlo. Zamýšlejí, aby si do budoucna více lidí zvolilo organické praktiky a, což je důležitější, aby si zvolili milovat zemi a rostliny na ní pěstované a při tom není nezbytné umělé hnojivo, láska příslušných lidí bude palivem růstu rostlinných říší.

Každý, kdo pomáhá v poskytování blahobytu Mily a Oy, je jako takový ctěn, bez ohledu na jeho roli. Těm, kteří vlastní, řídí a pracují v obchodech, v nichž nakupují jídlo, je také žehnáno. Tak často, jak jen mohou, navštěvují Mila a Oa také trhy a otevírají stánky s ovocem a žehnají přímo farmářům. Také žehnají mlékárnám a mléčnému skotu na Velkém Ostrově (Big Island), oběma tehdy, kdy konzumují mléko nebo mléčné produkty a když jedou po ostrově a vidí dojnice, pasoucí se na překrásných otevřených polích Havaje.

Když člověk žehná jídlu, je duše volána do tance. Bizoní říše si zvolila oduševnit všechny krávy, chované kvůli mléčným produktům, dokud si lidé neodvyknou od potřeby těchto živin pro podporu vzestupu. Jestřáb si zvolil oduševnit všechnu drůbež, chovanou volným způsobem kvůli vajec. Když člověk žehná kravskému mléku nebo vejci volně chované slepice, volá tím Bizona a Jestřába, aby oduševnili příslušnou formu. Mila a Oa byli svědky toho, jak se dojnice, vyléčily ze stavu, kdy vypadaly, jakoby byly na okraji smrti, kvůli aktu žehnání jim a voláním Bizona, aby je oduševnil.

Přitom mléko, získané z takových krav a vejce z takových slepic obsahují duši; je to duše, která umožňuje výměnu lásky mezi jídlem a člověkem, který jí to jídlo a je to láska a tance komunikace mezi dušemi, které nakonec udržují život, zdraví a blaho formy. Při tom každé pití mléka nebo konzumace vajec vytvoří užitek. Tímto způsobem se požehnání vysvětluje a slouží všem, kteří jedí cokoli je produktem země.

Když člověk žehná zemědělské půdě, objeví se paralelní zkušenost. Když se pěstuje organický produkt, vrátí se duše do rostlin, ovoce, oříšků či luštěnin, stejně tak, jako do země. Taková duše nezpůsobí užitek pouze organickému zemědělci, ale všem, kteří konzumují jeho jídlo. Jak se duše vrací do jídla, začnou se lidé probouzet. Jak se lidé probudí, začnou vzestupovat. Jak lidé budou vzestupovat, budou požadovat jídlo s duší, protože takové jídlo bude chutnat a cítit lépe a jeho konzumace bude více naplňovat; to rozšíří větší požadavek po organický produktech, kde může být jídlo produkováno s duší. To se již objevuje a bude se zvyšovat podle odhadu Země v budoucím desetiletí.

komunikace při stolování

Všechny rostlinné říše mají duši a když duše vstupuje do jídla, může dojít k zážitku komunikace při aktu konzumace. Komunikace vyžaduje otevřené srdce a touhu po ní. Člověk si může zvolit komunikovat se svým jídlem při každém obědě, mít otevřené srdce a žehnat říším a zemědělské půdě v něm obsaženým. Je to zkušenost komunikace, která také umožňuje kouzelný zážitek při stolování, při němž chutná jídlo báječně, člověk může jíst kolik chce a necítí se příliš plný a cítí se naplněn láskou ze svého nitra. Mila a Oa se naučili, že jídlo bez takového zážitku je velmi neuspokojivé a tak se výsledkem toho snaží mít pokaždé kouzelný zážitek při stolování.

Častokrát když jsou v restauraci, Mila a Oa nejdříve zkouší a vybírají si místo, které má kuchaře, který rozumí kouzlu jídla. Někteří lidé jsou obdaření láskou k jídlu, které vaří; většinou tito lidé mají rádi umění vaření právě tak, jako svou práci. Kouzelné zážitky při stolování je vždy snazší vytvořit s kuchařem, který má kouzlo jídla; pak Mila a Oa mohou žádat, aby jejich vlastní předci tančili s polem kuchaře a „vařili pro ně“. Konečný výsledek je kouzelná zkušenost stolování pro ně samé a všechny kolem nich, včetně personálu.

V průběhu doby Mila a Oa zaznamenali, že ne všechny restaurace mohou přijmout jejich požehnání. Některé restaurace ukotvují smrt, entity smrti a roviny smrti neboli Kumara smrti. V jejich rannějších dnech vzestupu, byla jedna z nejpopulárnějších restaurací v Calistoga této povahy. Stěny byly pokryty obrázky hlídacích psů s barevnýma očima; svícny byly vyrobeny z těžkých kovů, které připomínaly vězení; a personál se jevil být šedý a mechanicky mrtvý, namísto naplněný duší. Mila a Oa rychle dospěli k poznání, že vibrace smrti byla ukotvena prostřednictvím jídla. Lidé to asi shledali být příjemným, protože to ochromovalo jejich bolest, v níž pobývali; z tohoto důvodu pramení popularita této restaurace. Avšak smrtící tóny stvoření dodané kuchařem nepodporují vzestup a Mila a Oa se poté vyhýbali této restauraci.

V ještě nedávné zkušenosti na Velkém Ostrově (= Big Island) se Italská restaurace, kterou měli Mila a Oa rádi, přestěhovala do prostor bývalého Steak domu. Ačkoli to poskytovalo mnohem více prostoru pro majitele restaurace, smrt a roviny smrti, související s konzumací masa je natolik převládající, že kouzlo Italského jídla, které měli rádi, je to tam. Někdy člověk něčemu nemůže dostatečně žehnat; protože asi vlastníci nejsou připraveni přijmout nabízené požehnání. To je také případ s touto restaurací a tak si Mila a Oa zvolili dále ji nenavštěvovat. Avšak to také hovoří o podstatě smrti a konzumace a zabíjení pro maso a o tom, jak jsou tyto záznamy ukotveny na zemi, na níž se vyskytují.

žehnání jídlu v potravinách a obchodech se zdravou výživou

Obchody s potravinami spolu s obchody se zdravou výživou často budou hostiteli rovin smrti, zvláště v oddělení masa nebo lahůdek. Roviny smrti inklinují k tomu, aby byly doprovázeny nějakým masem, které je zabito; z tohoto důvodu jak vibrace smrti, tak hormon smrti jsou přítomny v mase, rybách, měkkýších, kuřatech, krůtách či v hovězím. Je tomu tak dokonce i tehdy, když je maso chováno „na volno“ nebo je „divoké“. Tato oddělení potravin zpravidla Mile způsobují, že její žaludek se stává „ledově chladným“, což značí, že prostě mnoho entit smrti vstoupilo do jejího pole. Z tohoto důvodu Mila a Oa radí vzestupujícím iniciátům, aby jedli vegetariánskou stravu, protože vibrace a hormony smrti při vzestupu neslouží procesu vzkříšení na krystalickou formu. Mila a Oa se také naučili žehnat obchodům s potravinami a obchodům se zdravou výživou, které navštěvují a stáčí a odstraňují roviny smrti a entity do takové míry, do jaké jen mohou. Pak žehnají všemu jídlu pokaždé, když vstoupí do obchodu.

Jídlu v konzervách a balenému v krabicích nemůže být žehnáno. Proč? Při takovém jídle je těžké vlastnictví kvůli rozsáhlým závodům, zahrnutým ve zpracovávání a konzervování jídla. Čím více zpracování jídlo přijímá, tím více vlastnictví z každé zúčastněné strany je nasazeno do jídla. Každý zpracovatel umísťuje svou značku vlastnictví na jídlo, která pak brání tomu, aby proudila chi; přitom se ve zpracovávaném jídle budou hemžit roviny smrti a entity, protože ty pro svou přítomnost vyžadují neproudící energii.

Z tohoto důvodu se Mila a Oa naučili kupovat organicky pěstovanou rýži a těstoviny a raději je sami ochucují, místo toho, aby kupovali „předem zabalenou“ rýži nebo těstovinová jídla. Dělají si polévku z toho, co doma seškrábnou raději, než aby si ji koupili v konzervě, zmrazenou nebo předvařenou. Koupě pytlíku fazolí je mnohem lepší než koupě předem zabaleného „rýžového a fazolového pokrmu“ nebo „troj fazolové polévky“. Proč? S pytlíkem fazolí je pouze jedna až dvě vlastnické signatury od lidského manipulanta po čističe; s předem zabalenou „troj-fazolovou“ polévkou je šest až osm vlastnických značek od všech, kteří manipulovali s jídlem při jeho výrobě. Když člověk žehná jídlu, když jej vaří, odstraňuje všechna vlastnictví od všech společností. To nechává pouze jídlo, v němž pak může být ukotvena duše. Odstranění několika vlastnických signatur je mnohem snazší, než mnoha, protože je k tomu třeba méně chi. Pouze poté, co je vlastnictví odstraněno, může se do jídla znovu vrátit duše kvůli zážitku komunikace se svým jídlem.

Čerstvé potraviny a výrobky nemají tak snadno vlastnické signatury od lidí. Proto se Mila a Oa snaží a nakupují čerstvé výrobky namísto sušeného nebo konzervovaného jídla, je-li to možné. Mila a Oa si všimli nálepek dnes lepených na většinu čerstvého ovoce a zeleniny. Je dost zajímavé, že nálepky mají vlastnické vzory těch, kteří pěstují a prodávají daný produkt; avšak jakmile je nálepka odstraněna, je jídlo volné a čisté od lidské energie a duše může být snáze znovu ukotvena. Z tohoto důvodu Mila a Oa zkoušejí dělat všechno z toho, co mají doma a z čerstvých ingrediencí, jakmile je to jen možné; požehnání vyměněná mezi jídlem jsou vždy výsledkem toho zvýšené, což vede k chutnějšímu jídlu a většímu zážitku komunikace se souvisejícími přírodními říšemi.

Mnoho restaurací se také učí pěstovat svou vlastní zeleninu nebo volit nejčerstvější ingredience a znovu dělat v rámci možností jídlo z toho, co mají doma. Při výběrové volbě místa, kde člověk bude jíst a bude-li jíst pouze v takových typech restaurací, může mít kouzelné jídlo, jež mu poslouží a které je pro něj vařeno. Při žehnání takovým typům restaurací se tyto časem stanou mnohem vyhledávanějšími více lidmi. Při tom člověk asi začne přinášet konec předem balených, předvařených, před-mražených jídel, na něž se mnoho restaurací spoléhá, které postrádá chi, postrádá duši, postrádá lásku a je plné entit smrti a smrtících rovin reality.

rychlé občerstvení

Rychlé občerstvení zabíjí lidi rychleji, než kdy předtím. Ne tak dávno a méně než před 100 lety bylo „vaření z výškrabků“ jediným druhem dostupného jídla. Babička Mily konzervovala svou vlastní zeleninu, ovoce a čalamády pro zimní období a podávala je čerstvé, když bylo jejich období. Protože konzervované jídlo bylo konzervováno babičkou a většinou s láskou (Miliina babička měla podivuhodné kouzlo jídla), bylo konzervované jídlo tak výživné, jako čerstvé. Většina takového jídla také pocházela z babiččiny vlastní zahrádky. Tak tomu také bylo v rodině Oy, kde jeho maminka dělala chléb, jogurt, zavařovala své vlastní potraviny a snažila se dát svým dětem nejlepší možné živiny.

Systém rychlého občerstvení je na rozdíl od toho zbaven chi, zbaven lásky a plný entit smrti a rozkladu, protože jsou to jídla ze zmrazených předem balených zdrojů, mikrovlnná jídla nebo instantní nudle, dokonce i tehdy, když jsou organické. Oa nedávno dumal nad tím, že lidé musí být tak závislí na televizi, že večer je čas pro přípravu jídla omezený na 20 nebo 30 minut, místo několika hodin, což vede ke chtivosti po předvařených a zmrazených jídlech. Takové jídlo spolu s TV místo toho otupí pole vůči bolesti, v níž může být; avšak pak člověk necítí bolest, která vede k nemoci, a pak již může být příliš pozdě a také v takovém jídle nebude dostatek živin k naplnění vzestupu v tomto životě.

Země žádá (= zve, povzbuzuje nebo vybízí) lidi, aby se zbavili televize a aby si udělali čas na vaření opět z toho co mají doma o večerech a víkendech. Při tom člověk lépe podpoří pokračování vzestupu v tomto životě, vytvořením kouzelných jídel, které povedou ke komunikaci a radosti. Země také žádá lidi, aby kupovali organické výrobky a vytvářeli jídlo z čerstvých ingrediencí. Podobně jako Mila a Oa, když si jednou člověk udělá čas a potrápí se s tím, bude v budoucnu méně tvrdě tlačen do urovnání (= řešení).

práce se zemědělskou půdou kvůli vzestupu

Když byli v Austrálii, byli Mila a Oa potěšení tím, že viděli většinu restaurací a kaváren, dělajících jídlo z vlastních výpěstků, dokonce i v srdci metropolitního Sydney. Zelenina a ovoce u protinožců chutnaly lépe než ty, které jsou většinou dostupné na pevnině USA. Asi půda není obhospodařována tak dlouho, aby ztratila všechny své živiny. Avšak australská zemědělská půda, jako většina zemědělské půdy, je stále ještě bez duše. Avšak duše bylo snazší ukotvit zpět do zemědělské půdy Australanů, protože se zdá být méně chemicky znečištěná hnojivy a insekticidy než je tomu u zemědělské půdy v USA na Středozápadě (povodí Mississippi = nejbohatší zemědělská oblast Spojených států, obilnice USA).

Duše se nemůže vrátit na půdu, která byla těžce postřikována nebo hnojena. Postřiky a hnojiva budou zasahovat do vzestupu pěstovaného ovoce, rostlin, ořechů, luštěnin nebo obilnin. Jestliže nemůže produkt vzestupovat, pak o něj nemá duše zájem, protože v současnosti má duše na Zemi zájem pouze o vzestup. Z tohoto důvodu si Země uvědomuje, že to bude pouze organická zemědělská půda, která bude schopná mít duši a začnou vzestupovat plodiny, které lidstvo konzumuje.

Vzestupující plodiny budou mít více živin, než nevzestupující plodiny. Proč? Duše modifikuje plán pro potraviny, aby vyhovovaly potřebám vzestupující lidské nádoby a přidává živiny nezbytné pro podporu vzestupu. Tak je tomu i pro plané potraviny, konzumované divokými zvířaty. Proto vzestupující zdroje jídla budou mnohem lepší pro vzestupující lidi, než zdroje jídla nevzestupující.Mila a Oa zaznamenali rozdíl v plodinách, jejichž původ je na Havaji, která je z většiny se 3000 řetězci DNA a v plodinách z pevniny USA, která je většinou stále ještě u 2 řetězců DNA. Plodiny z Havaje jsou mnohem chutnější a mnohem více naplňují. Avšak některé potraviny mění při vzestupu svou strukturu, jako třeba meloun, který se stává tučným. Je to proto, že krystalické buňky jsou obaleny v lipidech neboli tucích, které udržují vyšší vibraci. Tučný vodní meloun je však, jak zjistili Mila a Oa, méně sladký, a proto méně chutný. Proto je potřebné, aby duše oduševňující meloun zvýšila množství cukru. Mila a Oa o to žádali a vyplnilo se to při letošní sklizni.

Rostliny budou pracovat v modifikaci jejich genetiky a biochemické podstaty, aby se přizpůsobily lidské chuti, podobně jako lidským potřebám živin. Mila a Oa se těší na den, kdy budou moci odejít na malou farmu a experimentovat se vzestupující zahradou. Mezitím možná mnoho našich čtenářů bude dělat totéž a napíší nám o svých zkušenostech!

Každý však může denně žehnat organické zemědělské půdě a kupovat zatím organické, čímž bude podporovat zvýšení organických zemědělských praktik na celé planetě. Přitom bude jídlo vzestupovat a bude se starat o jedince a vzestupující děti zítřka s životně důležitými živinami, nezbytnými pro vývoj. Nevzestupující zdroje potravy a zvířata chovaná pro jídlo se stanou nemocnými a zemřou v přicházející době čištění. Maso se může stát kontaminovaným nemocemi, které se mohou rozšířit konzumací masa do lidských životů. Organické mohou být pouze zbývající zdroje potravy, a proto více toho, co je dostupné zaručí, že pár lidí bude hladovět v přicházející době čištění.

žehnání sobě

Žehnání sobě samému je akt lásky mezi duší a ztělesněním spolu s Matkou Zemí a ztělesněním. Pokračující žehnání sobě je životně důležitou volbou pro vzestup. Proč? Každé požehnání obdržené od duše a Země způsobuje, že je přítomno více elementů vzduchu, vody, ohně a Země, aby směrovaly tělo k jeho přestavbě na krystalickou formu. Krystalická forma je regenerační buněčná struktura, která nezná nemoc, nestárne a neumírá. Proto nekončící žehnání přijatá od duše a Země poskytují lásku nezbytnou pro směrování DNA k nové struktuře, která udržuje život.

Země a duše spojené se vzestupem žehnají každý den každému vzestupujícímu druhu, aby poskytovaly lásku, nezbytnou pro pokračující vzestup a pokračující vzkříšení formy. Z tohoto důvodu Země vede iniciáty, aby denně věnovali svůj čas pro meditaci a syntézu a denně věnovali čas procházce a vycházce do přírody, je-li to možné. Tělo vyžaduje lásku, poskytovanou ve výměně požehnání duše a mezi námi samými a přírodou, aby vzestupovalo.

Mnoho lidí má obtížné přijímání, zvláště ti, kteří si zvolili duchovní cestu v této době probouzení. Základní příčinou toho je velká vina z karmy, která způsobuje destrukci. Avšak často tato karma není z jedincova vlastního dědictví, ale spíše je přemístěna z jiných lidí v jiných stvořeních nebo z gurů na jejich učedníky a následovníky. Více o tom napíšeme v našem dalším článku (Historie lidského snu – Tanec rudých a bílých falešných bohů), ale snad postačí, když teď řekneme, že je to často velká vina, která brání lidem v přijímání lásky, kterou duše a Země nabízí. Zveme ty, kteří čtou tyto materiály, aby šli do svého nitra a odpuštěním zhojili vinu. Nic, co naši předkové udělali, není tak zlé, aby to nebylo hodno lásky, milovaný.

Láska je také životně důležitá pro jedincovo zdraví a vzestup. Mila a Oa se naučili tlačit lásku duše do nejvíce rozložených a nejbolestivějších míst formy. Při tom jsou uvolněny související vzory, které udržují záznamy velké bolesti; jakmile jsou uvolněny, příslušné buňky mohou pojmout lásku a vzkřísit se a přeměnit v jejich pokračujícím vzestupu. Tak to je pro Milu a Ou; tak je to pro každého, kdo vzestupuje a čte naše materiály.

Skončíme těmito myšlenkami, které jsou od dávných Lemurianských předků, kteří sem kdysi dávno přišli, aby usnadňovali globální vzestup.

Om nanu noni nanu om. Om lomi anu nonu nan. Taki tako tutu too.

Člověk je boží světlo a láska. Láska časem převládne. Volejte k sobě lásku a rozpínejte se.“

Namaste

Matka Země

Následuje „Meditace pro žehnání sobě a všem ostatním“ (obsahuje 24 kroků).

Sdělení od Matky Země II

Přeloženo ve dnech 1. ~ 31. srpna 2003. 13 stran, 110 odstavců.

Poznámky napsané malým písmem nebo kurzívou v závorce (za znaménkem rovná se) nejsou obsaženy v původním textu a blíže vysvětlují nejednoznačně přeložitelný anglický text či slovo.

1 Záměr = úmysl, účel, cíl, plán, intence

2 Jiné významy jsou: úmysl, ochota, rozhodnutí, přání, záměr, postoj aj.

právy od Matky Země II